Главно меню
Меню 2

Изнесено обучение на Община Първомай

Фирма  „Ваканция” реализира изнесено обучение на Община Първомай по спечелена обществена поръчка и подписан договор за изпълнение на дейността – „Подобряване на личната ефективност чрез обучение за ключови компетентности”, в рамките на проект: “Повишаване на квалификацията на служителите в Община Първомай”, финансиран от Европейски социален фонд на ЕС и правителството на Р България чрез Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013”, приоритетна Ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/ 12/ 2.2-07.

В това второ по ред реализирано обучение, участници бяха 40 служители на Общинска администрация Първомай, а неговата цел бе насочена към създаване на условия за насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на общинските служители на община Първомай и повишаване равнището на професионална компетентност на служители на община Първомай, чрез придобиване на компетенции в нови области, както и да се надградят основните им познания и да им се създаде мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване.

Обучението бе с продължителност два дни и бе проведено в гр. Поморие в СПА хотел „Свети Георги“ 4*, през периода 14 – 16.03.2014 г.

В рамките на договора фирма „Ваканция“ ООД успешно организира цялостната подготовка, логистика и крайно изпълнение на предвиденото обучение три модула за „Подобряване на личната ефективност чрез обучение за ключови компетентности”, включващи: резервация на хотел и зали; осигурен автобусен транспорт от гр. Първомай  до СПА хотел „Свети Георги“ 4*, гр. Поморие; осигурен кетъринг за целия престой – обеди, вечеря, закуска и кафе-паузи; осигурена учебна зала за обучението с цялостно техническо оборудване – мултимедийна техника, екран, лаптоп, озвучаване, флипчарт; извърши регистрация на участниците,  фотозаснемане на обучението.

 

Освен логистичната част фирма „Ваканция“ ООД осъществи и цялостната учебна част: осигурен преподавател със съответната квалификация и опит; разработи и осигури учебна методика, присъствени списъци, учебен план, обучителни материали, сертификат, анкетни карти и учебна програма, съставена от три модула: Модул 1: Справяне с конфликти и разрешаване на проблеми; Модул 2: Ефективно лидерство; Модул 3: Лична ефективност, включително ориентация към резултати и практически упражнения за подготовка на документи.

В резултат на проведеното обучение бяха подобрени уменията за работа в екип на служителите в община Първомай, бе повишен капацитетът на служителите в справянето с конфликтни ситуации. Една от основните цели, която бе постигната е предоставянето на добри практики и усвояването на умения за подобряване на работната среда и премахване на потенциални трудности в междуличностното общуване, с цел оказване на положително влияние върху ефективността на работата. В рамките на обучението бяха упражнени и развити умения за екипна ефективност и ефективно лидерство, бе повишена компетентността на обучаемите, бе повишен капацитета на целевата група за по-добра лична ефективност на работното място и по‐добро справяне с поставените задачи.

Фирма „Ваканция“ ООД изпълни всички дейности по организацията и провеждането на обучение за „Подобряване на личната ефективност чрез обучение за ключови компетентности”, в рамките на проект: “Повишаване на квалификацията на служителите в Община Първомай”, в съответствие с параметрите на обществената поръчка и подписаният договор, обучението бе изпълнено съгласно всички изисквания на възложителя, качествено и в срок, с активното съдействие и подкрепа на екипа по проекта от Община Първомай.

Сподели публикация