Главно меню
Меню 2

НАРЕДБИ

НАРЕДБА № 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211  „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“  и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от  планинските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007  – 2013 г.
НАРЕДБА № 3 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА  ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 213 „ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И
ПЛАЩАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДИРЕКТИВА 2000/60/EО – ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ  ЗЕМИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА  ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г
НАРЕДБА № 11 ОТ 6 АПРИЛ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 „АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ“ ОТ  ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007  – 2013 Г
НАРЕДБА №22 от 07.07. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година
НАРЕДБА №20 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година