Главно меню
Меню 2

Проект с Община Димитровград

Изпълена обществена поръчка на Община Димитровград по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Фирма  „Ваканция” ООД спечели и изпълни обществена поръчка на Община Димитровград „Логистика при реализиране на дейности по организация на конференции и обучително посещение в Италия, по проект „Насърчаване на заетостта чрез съвместяване на професионалния и личния живот” по ОПРЧР, схема за БФП „Без граници – компонент 1”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В рамките на проекта водеща организация бе Община Димитровград, а партньор Община Форли, Италия, като за периодът на договора бяха организирани и изпълнени в срок всички предвидени мероприятия:

  • Пресконференция за обявяване на началото на проекта, проведена в зала „Гроссето” на общинска администрация Димитровград и преминала при огромен интерес и в присъствието на над 50 представители на медиите, представители на общинска администрация; представители на местния бизнес; социално-икономически партньори и неправителствени организации;
  • Обучително посещение за 24 представители на целевата група и екипа на проекта от гр. Димитровград за 6 дена в град Форли, Италия, провинция Форли – Чезена. По врме на обучителното посещение се проведе 3 дневен обучителен семинар по специално разработена програма, под надслов „Насърчаване на заетостта, чрез съвместяването на работата и личният живот“, след което бяха осъществени и три учебни визити в едни от най-големите предприятия на територията на гр. Форли, прилагащи в своята дейност политики за съвместяването на работата и личният живот;
  • Четири дневно посещение на представителите от град Форли, Италия за участие в двудневна международна конференция в гр. Димитровград, България. Като фирма „Ваканция“ ООД осигури цялостната логистика по провеждането на двудневната международна конференция в гр. Димитровград и по организирането на посещението на 12 представителя от град Форли, Италия, за участие в конференцията и съпътстващата културна програма за запознаване с местните забележителности.

         В резултат на изпълнените от фирма „Ваканция“ проектни дейности бяха проучени и анализирани опита и добрите практики при разработването на нормативни документи и организирането на инициативи в подкрепа на Съвместяването между община Форли, Италия и община Димитровград, България, бяха проучени възможностите за съчетаване на професионалния и личен живот на жителите на Димитровград, а като логичен завършек на проекта се яви подписаният меморандум за бъдещо сътрудничество между двете общини и за създаване на партньорска мрежа от градове, провеждащи активна политика за създаването на подходяща среда, в която гражданите да разполагат с достъчно възможности за установяване на баланс между личния, професионален и семеен живот.

Фирма „Ваканция“ ООД съумя да изпълни дейностите по реализирането на обществена поръчка „Логистика при реализиране на дейности по организация на конференции и обучително посещение в Италия, по проект „Насърчаване на заетостта чрез съвместяване на професионалния и личния живот” по ОПРЧР, схема за БФП „Без граници – компонент 1”, качествено и в срок, благодарение на огромният опит, качественият изпълнителски състав и наличието на собствено техническо обезпечаване, както и не на последно място, благодарение на отличното взаимодействие, помощта, своевременната реакция на Община Димитровград, в лицето на ръководителя на целия проект, г-н Росен Кузев, екипа по проекта и участващите служители от Община Димитровград.

 

Сподели публикация