Главно меню
Меню 2

Проект с Община Георги Дамяново

В община Георги Дамяново през месец Февруари 2010  година се проведе конкурс за обществена поръчка „Техническа помощ за провеждане на обучение на място на 20 човека – учебно посещение в община Виламарчант, Испания и Организиране на посещения на представители на партньора от община Виламарчант“, финансирано по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики“, Приоритетна ос 4:

„Местно развитие и сътрудничество“, Операция 4.2: „Междурегионално сътрудничество“ по оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013“.
Основна цел на проекта е да се насърчи обмена на добри практики в развитието и управлението на туризма на местно ниво чрез междурегионално сътрудничество между Община Георги Дамяново и Община Виламарчант, Испания, да стимулира обмяната на опит, познания и добри практики, да повиши капацитета на Община Георги Дамяново, с оглед успешно оползотворяване на природния и културен потенциал, чрез запознаване в реална среда с планирането, организирането и контрола на туристически дейности в Община Виламарчант, Испания, област Валенсия.     Фирма „ВАКАНЦИЯ” ООД в конкуренция с още 12 кандидата е класирана на първо място и определена с Решение № 52/23.02.2010 г. на Кмета на община Георги Дамяново, инж. Дилян Димитров, за Изпълнител на обществената поръчка.

След консултации и координация между Възложителя – Община Г. Дамяново и Изпълнителя – фирма „Ваканция“ ООД за уточняване на детайлната програма и съгласуване  с испанската страна, датата за провеждане на обучителното пътуване за 4 дни на 20 човека от Община Г.Дамяново бе насрочена за 20.04.2010 г.  Посещението в град Виламарчант, Испания се проведе от 20.04. до 24.04.2010 г.
Групата от 20 представители на общината включваше кмета на Община Георги Дамяново – инж. Дилян Димитров, областния управител на Монтана  – г-н Ивайло Петров, Кмета на с. Копиловци – Георги Петров, Кмета на Община Чупрене – Ваньо Костин, ръководителите на проекта Елена Илиева и Цветелина Джурина, представители на Регионалната дирекция по горите  – Берковица, Регионална инспекция по Околната среда и водите – Монтана и представители на бизнеса в общината.

[flagallery gid=1 skin=default name=Gallery]

   С изпълнението на програмата за учебното посещение на представители на Община Георги Дамяново в Община Виламарчант, Испания,   по проекта са постигнати част от неговите цели – обмен на информация, умения и най-добри практики, запознаване с развитието и управлението на туризма на местно ниво и установяване на партньорства.
  Част от учебното посещение включваше презентация с испанския лектор г-н Висенте Селва, относно Стратегията за развитие на туризма в област Валенсия за периода 2010-2020г. Бяха представени визията и приоритетите за развитие на сектора за следващите десет години и как региона ще продължи усилията си да запази своето място като една от най-добрите и предпочитани дестинации не само в Европа, а и в света.
Въз основа на извършеното учебно посещение в община Виламарчант, област Валенсия, Испания като приоритетни области, предизвикали най-голям интерес и в които установените практики могат да бъдат взаимствани и адаптирани към условията на община Георги Дамяново бяха определени:
Ролята на общината като ключов участник в процеса на планиране, организиране и контрол на туристическата дейност;
Създаване, управление и организация на защитени територии и екопаркове;
Изграждането на туристически атракции и инфраструктура – успешен модел за привличане на туристи и инвестиции;
Културно-историческото наследство – успешен модел за развитие на устойчив туризъм – представяне на наличните ресурси по атрактивен и в същото време щадящ ги начин.     Придобитите познания и ноу-хау намират реално отражение в следните дейности, реализирани от страна на община Георги Дамяново, а именно: разработена Стратегия за развитието на туризма в общината, която на база изготвен анализ на съществуващите природни и антропогенни ресурси определя приоритетните форми на туризъм, които се отличават с най-голям потенциал за развитие – селски, еко, приключенски и тематичен; разработено практическо ръководство “Европейски най-добри практики в туризма”; пилотен продукт “Парк на приключенията”. Последното представлява проект на атракционен парк, разположен в близост до защитена местност в община Георги Дамяново, включващ възможност за екстремни изживявания за деца и възрастни, както и зона с общи интереси. Новата идея ще подпомогне привличането на частни инвестиции в района и евентуална реализация на проекта по линия на публично-частното партньорство.

   Дейностите, реализирани по проект BG161PO001/4.2-01/2008/026 “Между регионален обмен на добри практики и сътрудничество в областта на туризма”, финансиран от ОП “Регионално развитие” допринесоха в значителна степен до създаване на нов вид сътрудничество и партньорства, целящи трансфер и прилагане на модели за решаване на съществуващи проблеми в развитието на туризма. Проектът разви организационен капацитет, човешки и ноу-хау ресурс, така че да осигури развитие на туризма в община Георги Дамяново след края на проекта.