Главно меню
Меню 2

Проект с Община Петрич

„Нови модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество” – поредният успешно изпълнен проект от фирма „Ваканция“ ООД !

На 26.02.2013 г. бе проведена заключителната пресконференция по проекта на Община Петрич „Нови модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество”. Така за по-малко от два месеца фирма „Ваканция“ успя да реализира дейностите по организирането и осъществяването на две учебни пътувания до гр. Сурия, Испания, както и да осигури логистиката и провеждането на предвидените публични събития – семинари, обучения, работни срещи и пресконференции на територията на гр. Рила и в гр. Петрич.

Проектът „Нови модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество” е с бенефициент Община Петрич  и партньори – Община Рила, Община Сурия (Испания) и Сдружение „Социален екофорум“, реализира се по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”, приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество” на Оперативна програма „Регионално развитие“.

На първо място високо квалифицираният и мотивиран екип на фирма “Ваканция” ООД, в съответствие с поставените технически задания успя да договори и проведе две учебни посещения в гр. Сурия, Испания, като всяко от учебните посещения бе четиридневно, за 12 представители на българските партньори по проекта, а посещенията бяха проведени в периодите 28 – 31.01.2013 г. и 17 – 20.02.2013 г. В рамките на двете визити бяха обменени ред добри практики и бе показан на място опитът на Община Сурия в усвояването на европейски фондове и изпълнението на европейски проекти. Най-ценното от посещенията бе установяването на пряк контакт между ръководствата и специалистите на българските и испанските партньори, както и създаването на предпоставки за бъдещо сътрудничество и работа в мрежа по следващи проекти с европейско финансиране.

Същевременно фирма “Ваканция” осигури логистиката и провеждането на ред публични събития на територията на гр. Рила и в гр. Петрич. Бяха проведени: 2 семинара, „Добри практики на Ес за социални услуги и жилищна политика“ на 14-16.02.2013 г. в гр. Петрич и „Примери на държави-членки за стимулиране на местното икономическо“ на 11-13.02.2013 г. в гр. Рила; 2 работни срещи по 1 в Община Петрич и в Община Рила, като тяхната цел бе установяване на идеи за общински проекти, разработване и конкретизиране на избрани проектни идеи, разработване на дейностите на избраните идеи и разработване на бюджетите на избраните идеи; също така бяха проведени и 2 демонстрационни обучения по въпросите на политиките и инициативите за устойчиво местно развитие, с тематика – Възможности за общински инвестиционни проекти по фондовете на ЕС 2007 – 2013 и Територии по Натура 2000 и възможности за икономическо развитие на 07-09.02.2013 г. в гр. Петрич и Интегрирано местно развитие – форми и приложения и Енергийна ефективност на местно ниво на 04-06.02.2013 г. в гр. Рила.

Провеждане на публичните събития бе съпроводено и с медийна кампания като за целта бяха проведени 2 пресконференции, на 01.02.2013 г. и на 26.02.2013 г., когато бе проведена заключителната пресконференция по проекта на Община Петрич.

С реализацията на проекта бяха постигнати целите на проекта по осъществяването на интегриран подход за проучване и въвеждане на добри практики за общинско развитие чрез активно междурегионално сътрудничество между български и чуждестранни общини и представители на структурите на гражданското общество и създаването на оперативен капацитет за местно развитие чрез обмяна на ефективни подходи и подходящо обучение на регионално равнище.

Сподели публикация