Главно меню
Меню 2

Проект за успешното прилагане на новия Закон за обществените поръчки

Най-важният проект за успешното прилагане на новия Закон за обществените поръчки бе спечелен и реализиран от фирма „Ваканция“ ООД

Фирма „Ваканция“ ООД спечели и успешното реализира в срок – в рамките на по-малко от един месец, договор, сключен с Агенцията по обществени поръчки с предмет: „Организиране на специализирани обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”. Проектът бе финансиран в рамките на Оперативна програма „Техническа помощ“ (ОПТП), по която Агенцията по обществени поръчки (АОП) е бенефициент, в рамките на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001„Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”.

В рамките на изпълнения проект бяха проведени общо пет броя специализирани обучения в страната, от които три обучения бяха проведени в гр. Банско, а две обучения бяха проведени в гр. Велинград. В съответствие с изискванията на АОП, всяко от обученията бе проведено в рамките на 3 дни (2 нощувки).

Целева група на участниците в обученията бяха включени представители на централната администрация, различните министерства, агенции и други първостепенни разпоредители на държавни средства, както и представители на различните общински администрации от цялата страна. Като във всяко от обученията бяха поканени и взеха участие по 45 участника и  лектори – представители на АОП.

За изпълнението на проекта, фирма „Ваканция“ предостави комплексна логистична услуга, която включваше:

  • осигурен автобусен транспорт от и до мястото на провеждане на мероприятието;
  • осигурено настаняване в четиризвезден хотел за 2 нощувки в самостоятелни стаи;
  • осигурено изхранване на база пълен пансион и кафе-паузи в почивките между различните модули на обучението;
  • осигурена климатизирана зала оборудвана с презентационна техника и материали;
  • осигурени обучителни и помощни за всички участници в обученията;

По време на изпълнението на проекта и съответно по време на реализацията на обученията фирма „Ваканция“ ООД осигури публичност и информираност за провежданите обучения, като за целта бяха поставени обозначителни табелки за провежданите обучения, а за всяко от обученията бяха изготвени и поставени по 2 бр. банери – вътре в залата и пред нея, с наименованието на проекта и изготвени съгласно изискванията за публичност по Оперативна програма „Техническа помощ“.

В рамките на цялостната логистика по проекта и проведените обучения, също така бяха предоставени и други  логистични услуги, както следва: изпратени покани и осъществена кореспонденция с представителите на целевата група; изготвен и съгласуван с Възложителя, цялостен списък на определените за участнци за всяко едно от обученията; размножен комплекта учебни материали; извършена регистрация на всички участници и раздаден комплекта учебни материали; осигурено попълването на анкетна карта/формуляр за оценка – от всеки участник; осигурено фотографско заснемане на обучението и осигурен снимков материал.

Договорът бе изпълнен в срок и при перфектна организация съгласно изискванията на Възложителя – Агенцията по обществени поръчки и в съотвествие с подписания договор с предмет: „Организиране на специализирани обучения в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, за което фирма „Ваканция“ ООД получи благодарности за отлично свършената работа, както от Възложителя, така и от участниците в обученията.

 

Сподели публикация