Главно меню
Меню 2

Ваканция ООД обучи 40 служители на Общинска администрация Първомай в умения за “Ефективно взаимодействие на служителите от администрацията с хора от уязвимите групи”

Фирма  „Ваканция” ООД  реализира изнесено обучение на Община Първомай по спечелена обществена поръчка и подписан договор за изпълнение на дейността – “Ефективно взаимодействие на служителите от администрацията с хора от уязвимите групи”, в рамките на проект: “Повишаване на квалификацията на служителите в Община Първомай”, финансиран от Европейски социален фонд на ЕС и правителството на РБ чрез Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013”, приоритетна Ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/ 12/ 2.2-07.

Участници в реализираното обучение бяха 40 служители на Общинска администрация Първомай, а неговата цел бе насочена към създаване на условия за насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на общинските служители на община Първомай и повишаване равнището на техните професионални качества в развитие по ключови компетентности и умения за взаимодействие с хора от уязвимите групи.

Обучението бе с продължителност два дни и бе проведено в гр. Хисар, в СПА хотел „Аугуста“, през периода 31.01.–01.02.2014 г.

В рамките на договора фирма „Ваканция“ ООД успешно организира цялостната подготовка, логистика и крайно изпълнение на предвиденото обучение по „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи“, включващи: резервация на хотел и зали; осигурен автобусен транспорт от гр. Първомай  до СПА хотел „Аугуста“, гр. Хисар; осигурен кетъринг за целия престой – обеди, вечеря, закуска и кафе-паузи; осигурена учебна зала за обучението с цялостно техническо оборудване – мултимедийна техника, екран, лаптоп, озвучаване, флипчарт; извърши регистрация на участниците,  фотозаснемане на обучението.

Освен логистичната част фирма „Ваканция“ ООД осъществи и цялостната учебна част:  осигурен преподавател със съответната квалификация и опит; разработи и осигури учебна методика, присъствени списъци, учебен план, обучителни материали, сертификат, анкетни карти и учебна програма, съставена от три модула: модул 1: Обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи; модул 2: Специфика и принципи на функциониране на уязвимите групи; модул 3: Идентифициране и преодоляване на личните пречки за ефективно взаимодействие с представители от уязвимите групи.

В резултат на проведеното обучение бе повишен капацитетът на служителите от Общинска администрация Първомай за работа в интеркултурна среда, по отношение на човешките и гражданските права, преодоляване на насадени предразсъдъци и правила на поведение в различни обществени групи, като това бе постигнато чрез подобряване на квалификацията, подобряване на личната ефективност и повишаване на мотивацията им за работа с уязвими групи, за толерантност и антидискриминация.

Фирма „Ваканция“ ООД изпълни всички дейности по организацията и провеждането на обучение по „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи“, в рамките на проект: “Повишаване на квалификацията на служителите в Община Първомай”, в съответствие с параметрите на обществената поръчка и подписаният договор, обучението бе изпълнено съгласно всички изисквания на възложителя, качествено и в срок, с активното съдействие и подкрепа на екипа по проекта от Община Първомай.

Сподели публикация