Главно меню
Меню 2

Ваканция проведе Чуждоезиково обучение на Община Първомай

1Фирма Ваканция ООД приключи успешно изпълнението и на най-продължителното от трите обучения за Община Първомай по спечелена обществена поръчка и подписан договор за изпълнение на дейността – „Чуждоезиково обучение по разговорен английски език ”, в рамките на проект: “Повишаване на квалификацията на служителите в Община Първомай”, финансиран от Европейски социален фонд на ЕС и правителството на Р България чрез Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013”, приоритетна Ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/ 12/ 2.2-07.

В това обучение, участници бяха 25 служители на Общинска администрация Първомай, а неговата цел бе придобиване на практически знания и умения за провеждане на междуличностна комуникация на английски език за нуждите на ежедневната работа на служителите от Община Първомай.

Обучението бе с с обща продължителност 100 учебни часа и бе проведено в гр. Първомай, през периода 17.01. – 22.03.2014 г.

В рамките на договора фирма „Ваканция“ ООД успешно организира цялостната подготовка, логистика и крайно изпълнение на предвиденото обучение по „Чуждоезиково обучение по разговорен английски език”, включващо: осигурена учебна зала за обучението с цялостно техническо оборудване – мултимедийна техника, екран, лаптоп, озвучаване, флипчарт; извърши регистрация на участниците,  фотозаснемане на обучението.

Освен логистичната част фирма „Ваканция“ ООД осъществи и цялостната учебна част: осигурен преподавател със съответната квалификация и опит; разработи и осигури учебна методика, присъствени списъци, учебен план, обучителни материали, сертификат, анкетни карти и учебна програма,  включително и практически упражнения.

Проведеното обучение бе ефективно и показаните резултати напълно съответстват на поставените в началото на обучението цели, а именно придобиване на определен обем практически знания по разговорен английски език и умения за провеждане, поддържане и разбиране на междуличностна комуникация на разговорен английски език, съобразени с нуждите и спецификите на ежедневната работа, свързана с изпълнението на задълженията на служителите от Община Първомай.

Фирма „Ваканция“ ООД изпълни всички дейности по организацията и провеждането на „Чуждоезиково обучение по разговорен английски език”, в рамките на проект: “Повишаване на квалификацията на служителите в Община Първомай”, в съответствие с параметрите на обществената поръчка и подписаният договор, обучението бе изпълнено съгласно всички изисквания на възложителя, качествено и в срок, с активното съдействие и подкрепа на екипа по проекта от Община Първомай.

Сподели публикация